مشاهیر کرمان

بیوگرافی دکتر علی سلاجقه

بیوگرافی دکتر علی سلاجقه

به عنوان یک کرمانی اصیل، در صحنه سیاست خوش درخشید و به عنوان معاون

رییس جمهور، یعنی ماونت آقای رئیسی، و همچنین رییس ساطمان حفاظت محیط زیست انتخاب شدند.

ایشان در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی دارای تحصیلات عالی هستند، بدین ترتیب که در سال

۱۳۷۰ مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری از دانشگاه تهران دریافت کردند

و پس از آن در سال ۱۳۷۳ مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم و مهندسی آبخیز – مهندسی سیلاب

از دانشگاه تهران، ۱۳۸۳ مدرک دکتری خود را در رشته مهندسی رودخانه از دانشگاه تهران و نهایتاً در سال ۱۳۹۲،

مدرک دکتری فوق دکتری خود را در رشته مهندسی منابع آب – رد پای آباز دانشگاه U.C.F آمریکا، دریافت نمودند.

با توجه به تحصیلات جناب دکتر سلاجقه، انتخاب ایشان برای سمت هایشان بسیار به جا و مناسب به نظر می رسد.

اما امروز می خواهیم تا با دکتر علی سلاجقه، بیشتر آشنا شویم و ناگفته هایی را از زندگی ایشان بیان کنیم،

بنابراین خواندن ادامه مطلب را از دست ندهید.

 

بیوگرافی دکتر سلاجقه

علی سلاجقه در سال ۱۳۴۶ در شهر کرمان متولد شد.

 

سوابق مدیریتی و اجرایی:

– رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (۱۳۸۷-۱۳۸۹)

– رئیس هیئت مدیره انجمن آبخیزداری ایران (۱۳۸۸)

– عضو هیئت امنای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور (۱۳۸۹)

– عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۹۰)

 

فعالیت‌های اجرایی

معاونت مالی و اداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲/۰۵/۲۶، ۱۳۸۴/۰۴/۲۵، ایران، تهران

مدیر کل دفتر توسعه پایدار، بوم شناختی و اقتصاد محیط زیست، ۱۳۸۵/۰۹/۱۱، ۱۳۸۶/۰۹/۱۱، ایران، تهران

عضو هسته برنامه ریزی درسی منابع طبیعی آب و خاک، ۱۳۸۶/۰۵/۱۶، ۱۳۹۰/۰۵/۲۰، ایران، تهران

عضو هیات مدیره انجمن آبخیزداری ایران، ۱۳۸۶/۰۷/۰۸، ۱۳۸۷/۰۷/۰۸، ایران، تهران

دبیر کمیته اجرایی چهارمین همایش ملی آبخیزداری د رایران، ۱۳۸۶/۱۱/۰۱، ۱۳۸۶/۱۲/۰۴، ایران، تهران

عضو کمیته علمی اولین همایش سازگاری با کم آبی، ۱۳۸۶/۱۱/۰۲، ۱۳۸۶/۱۱/۰۵، ایران، ساری

عضو هیات تحریریه مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ۱۳۸۷/۰۱/۰۱، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱، ایران، تهران

عضو کار گروه تخصصی آبخیزداری در تدوین برنامه پنجم سازندگی سازمان، ۱۳۸۷/۰۲/۳۱، ۱۳۸۷/۰۲/۳۱، ایران، تهران

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۱۳۸۷/۰۴/۱۸، ۱۳۸۹/۰۴/۲۲، ایران، تهران

عضو گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی شورای بورس خارج از کشور، ۱۳۸۷/۰۷/۰۹، ۱۳۸۸/۰۷/۰۹، ایران، تهران

مدیر مسئول مجله منابع طبیعی ایران، ۱۳۸۷/۰۸/۱۴، ۱۳۹۰/۰۸/۱۴، ایران، تهران

مدیریت و توسعه منابع طبیعی، ۱۳۸۷/۰۸/۱۵، ۱۳۹۱/۰۸/۱۶، ایران، تهران

عضو کمیته آب و محیط زیست دومین کنفرانس بین المللی آب محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، ۱۳۸۷/۱۰/۰۲، ۱۳۸۸/۰۱/۱۲، ایران، تهران

عضو کمیسیون دائمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، ۱۳۸۷/۱۱/۱۶، ۱۳۸۹/۱۲/۱۴، ایران، تهران

مدیر مسئول مجله مرتع و آبخیزداری، ۱۳۸۸/۰۲/۰۱، ۱۳۹۰/۰۵/۰۱، ایران، تهران

رئیس انجمن آبخیزداری ایران، ۱۳۸۸/۰۳/۱۷، ۱۳۹۳/۰۳/۱۷، ایران، تهران

عضو شورای علمی گروه پژوهشی مدیریت توسعه و منابع طبیعی، ۱۳۸۸/۱۱/۱۸، ۱۳۹۰/۱۱/۱۸، ایران، تهران

عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی مهندسی آب و خاک، ۱۳۸۹/۰۲/۲۱، ۱۳۹۲/۰۲/۲۱، ایران، تهران

معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور، ۱۳۸۹/۰۴/۰۷، ۱۳۹۰/۰۵/۱۲، ایران، تهران

عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی-تخصصی اکوسیستم‌های طبیعی ایران، ۱۳۸۹/۰۷/۰۱، ۱۳۹۲/۰۷/۰۱، ایران، تهران

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم تحقیقات و فن آوری، ۱۳۸۹/۰۸/۲۶، ۱۳۹۷/۰۵/۲۳، ایران، تهران

سردبیری مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ۱۳۸۹/۱۰/۲۱، ۱۳۹۲/۱۰/۲۱، ایران، تهران

عضو هیات امنائ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، ۱۳۸۹/۱۲/۱۴، ۱۳۹۳/۱۲/۰۷، ایران، تهران

عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی محیط زیست، ۱۳۹۰/۰۸/۲۴، ۱۳۹۲/۰۸/۱۴، ایران، تهران

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۰/۰۱، ۱۳۹۵/۱۰/۰۱، ایران، تهران

نماینده کمیسیون منابع طبیعی، کشاورزی و آب شورای عالی عتف در طرح کلان مدیریت جامع حوزه آبخیز و رئیس کمیته راهبردی، ۱۳۹۲/۱۱/۰۶، ۱۳۹۷/۰۵/۰۸، ایران، تهران

نماینده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فن اوری در کارگروه پژوهش، تحول و فن آوری استان البرز، ۱۳۹۲/۱۱/۰۹، ۱۳۹۵/۱۱/۰۹، ایران، کرج

عضو هیات تحریریه مجله مدیریت آب و آبیاری، ۱۳۹۶/۰۷/۱۰، ۱۳۹۹/۱۱/۲۹، ایران، تهران

عضو کمیته برنامه ریزی محیط زیست وزارت علوم، ۱۳۹۷/۰۳/۰۳، ۱۳۹۸/۰۳/۰۳، ایران، تهران

عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران، ۱۳۹۷/۰۷/۰۲، ۱۳۹۸/۰۶/۳۱، ایران، تهران

عضو کارگروه منابع طبیعی و کشاورزی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب، ۱۳۹۸/۰۲/۱۷، ۱۳۹۹/۰۲/۲۲، ایران، تهران

عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی هیات ممیزه دانشگاه تهران، ۱۳۹۸/۰۸/۰۱، ۱۴۰۰/۰۸/۰۱، ایران، تهران

مسول تدوین پیش نویس بخش ” مخاطره سیل برنامه ملی کاهش خطر، سوانح و حوادث”، ۱۳۹۸/۱۰/۰۱، ۱۳۹۹/۱۱/۲۹، ایران، تهران

عضو هیات امنای پژوهشکده سوانح طبیعی کشور، ۱۳۹۹/۰۸/۱۸، ۱۴۰۱/۰۹/۱۸، ایران، تهران

 

کتاب‌های تالیفی

علی سلاجقه، امین صالح پور جم، محمدعلی فتاح اردکانی و مریم تاجیکی.

“فنون کاربردی سامانه اطلاعات جغرافیایی در پروژه‌های منابع طبیعی. “: زانیس-کیان رایانه سبز، ۱۳۹۱.

علی سلاجقه، امین صالح پور جم، یحیی روستایی، محمدعلی فتاحی اردکانی، معصومه غریب و محسن میرزایی.

“کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی. ” تهران: انتشارات زانیس، ۱۳۹۱.

 

کتاب‌های ترجمه شده

علی سلاجقه، جلیل مبارکی، نسیم ارمان و سارو حاجی حسنی. “آبخیزداری برای کشاورزی پایدار. “: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.

علی سلاجقه، محمد حسین سید علیپور و محسن حسینعلیزاده. “اصول مدیریت و حفاظت خاک. ” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۲.

علی سلاجقه و محمد خسروی. “مدل‌های حوزه آبخیز. ” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۳.

علی سلاجقه و کاوه مدنی. “محاسبه و ارزیابی رد پای آب. ” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.

علی سلاجقه. “دائره المعارف علوم کشاورزی. ” تهران: نشر علوم کشاورزی کاربرد، ۱۳۹۸.

حکم انتصاب دکتر علی سلاجقه به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‎

آیت‌الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری با صدور حکمی علی سلاجقه را به سمت معاون رییس‌جمهوری

و رییس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد.

متن حکم حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی به این شرح است:

بیوگرافی دکتر علی سلاجقه

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علی سلاجقه

به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی،

تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سمت

«معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست» منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت‌محوری»، «روحیه انقلابی»،

«مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی»، «قانون‌مداری»، «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و

تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.

تفصیل مأموریت‌ها و انتظارات از آن معاونت به پیوست این حکم ابلاغ می‌شود.

توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمت‌رسانی به مردم، تحقق آرمان‌های

نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا