بافتسوغاتی و خوراکیهای بافت

گلیم چلماشوله بافت

گلیم چلماشوله بافت

چنين به نظر مي رسد كه خاستگاه این گونه از بافته های گليم باف در كرمان، منطقه بيدكردویيه باشد كه در این منطقه ترک زبانان بافتن آن را از گذشتگان خود بخوبي آموخته اند.

به طوری كه بافتن این نوع گليم را با نام خود گره زده اند از آنجایي كه ساكنان این منطقه ترک زبانان افشار ميباشند بافت گليم چپي بين اكثر بافندگان فارسي زبان نيز رواج یافته تعدادی از فارسي زبانان این منطقه گليم چلماشوله را از آن ترک زبانان دانسته و بافت آنرا در شأن خود نميدانند.

یکي از بافندگان و آموزش دیدگان این گليم ميگوید:بافت چل ماشوله رازني (بنام منور) كه از تركان افشار ميباشد ودر همه نوع بافته های منطقه تبحر داشته به آنان آموخته و رواج بخشيده است.او هم اكنون بيش از ۱۰۰ سال است كه در منطقه بيدكردوئيه زردشت سکونت دارد. چلماشوله كه بافت آن به صورت ساده باف و بدون پرز است برعکس سایر بافته ها خامه های اضافي بر روی آن ونقش اصلي بر پشت شکل مي گيرد. از آنجایي كه این نوع گليم بدون پرز وبي گره بافته ميشود بي شک از نظر استحکام و استقامت به پای گليمهای ورني نميرسد .

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا